ทำความเข้าใจในการแยกแยะความต่างธุรกิจ รับสร้างบ้าน และรับเหมาก่อสร้าง

ปัจจุบันโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้ให้บริการ รับสร้างบ้าน ก็เช่นกัน จากเดิมทางเลือกของผู้บริโภคที่จะสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองจะมีทางเลือกเพียงใช้บริการจาก “ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน” แต่ในปัจจุบัน ” ธุรกิจรับสร้างบ้าน” เป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงที่ต้องการบ้านที่มี คุณภาพและราคาที่สมเหตุผลทั้งด้านบริการที่ครบวงจร รวมทั้งความเป็นมืออาชีพน่าเชื่อถือกว่าก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้บริโภคอีกมากที่ยังไม่สามารถแยกแยะออก

ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน” กับ “ธุรกิจรับสร้างบ้าน” มีความแตกต่างกันอย่างไร

– ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน มุ่งเน้นการรับจ้างก่อสร้างบ้านตามแบบของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างจะต้องจ้างผู้ออกแบบจัดทำแบบ พร้อมขออนุญาตปลูกสร้าง แล้วจึงคัดเลือกผู้รับเหมามาก่อสร้าง ผู้บริโภคต้องดูแลควบคุมงานเอง ความรับผิดชอบจะถูกแยกส่วน เช่น การออกแบบ, เขียนแบบที่ไม่มีคุณภาพหรือผิดพลาดผู้รับเหมาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง งานของผู้รับเหมาจึงมีเพียงสร้างตามแบบเท่านั้น ภาระจึงตกอยู่ที่ผู้บริโภค

– ธุรกิจรับสร้างบ้าน จะให้บริการที่เป็นกระบวนการ ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ, เขียนแบบ, ยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง, ก่อสร้างด้วยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะ, การส่งมอบพร้อมการรับประกัน มีลักษณะเทิร์นคีย์ ความรับผิดชอบทั้งหมดจะอยู่ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ รับสร้างบ้าน โดยผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้าน ยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
2. ส่วนที่เป็นสมาชิกของ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจ รับสร้างบ้าน นั้น เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหากำไร วัตถุประสงค์หลัก เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสมาชิกให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยในปัจจุบันได้รับการยอมรับทั้งจากผู้บริโภค ภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคมาใช้บริการของผู้ประกอบการ ธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่เป็นสมาชิกของสมาคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากสมาคมมีการกลั่นกรองผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกอย่างรัดกุม รวมทั้งยังมีกระบวนการควบคุมสมาชิกอย่างใกล้ชิด จนทำให้จำนวนผู้ร้องเรียนมาที่สมาคมนั้นมีจำนวนน้อยมาก