ช่องทางการจัดจำหน่ายอุตสาหกรรมขายถุงพลาสติก

ขายถุงพลาสติก

ถุงพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีปริมาณการผลิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอื่นๆ ทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดในประเทศ แต่ถุงพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าการผลิตรวมและส่วนต่างกำไรต่ำ เนื่องจากมีการแข่งขันในระดับสูง อุตสาหกรรมถุงพลาสติกใช้เงินลงทุนต่ำ เทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อน และใช้แรงงานมาก นักลงทุนต่างชาติจึงได้ย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้ามา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาค่าจ้างแรงงานสูงในประเทศของตน ทำให้การผลิตของอุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยจำนวนมากเป็นการผลิตเพื่อส่งออก

ช่องทางการจัดจำหน่ายอุตสาหกรรมถุงพลาสติกเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ คือประมาณร้อยละ 60-70 ของปริมาณการผลิตมุ่งป้อนตลาดภายใน ช่องทางการจำหน่ายมีทั้งที่จำหน่ายไปยังผู้บริโภคโดยตรง คือ ผู้บริโภคมาสั่งผลิตกับผู้ผลิตโดยตรงในกรณีที่ต้องการในปริมาณมาก หรือจำหน่ายแก่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก เป็นต้น การจำหน่ายมีทั้งจำหน่ายตรงแก่ผู้ใช้และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย

  1. การจำหน่ายให้กับผู้ใช้โดยตรงซึ่งผู้ใช้มักจะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ทำให้ได้ราคาที่ต่ำลง แต่ข้อดี คือผู้ซื้อรายใหญ่มักจะมีปริมาณและช่วงเวลาการสั่งซื้อที่แน่นอน ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้าได้ง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดคุณภาพของสินค้ากับผู้ใช้ได้โดยตรง
  2. การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายมักเป็นวิธีการที่ผู้ผลิต จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อรายย่อยหรือผู้ใช้ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลาย เช่น ขนาด รูปแบบ และปริมาณที่แตกต่างกันไป

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบันให้ผลผลิตซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าถุงพลาสติกทั่วไป การใช้งานจึงยังไม่แพร่หลายนัก แนวโน้มในอนาคตนั้น การที่ผู้คนให้ความสนใจกับผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ถุงพลาสติกทั่วไปที่ใช้กันอยู่จะถูกแทนที่โดยถุงพลาสติกชีวภาพ